قانون 1

تمامی سفارشات با اداره پست ارسال می شود

قانون 2

زمان آماده سازی سفارشات بین 1 تا 24 ساعت می باشد