شیوه پرداخت به 2 صورت کارت به کارت و پرداخت در محل می باشد